Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

GORIČKE VEČERI - JAVNI POZIV na dostavljanje prijava za zakup ugostiteljskih kućica

KLASA:372-01/23-01/01

URBROJ:238-31-87-05/01-23-1

U Velikoj Gorici, dana 22. svibnja 2023.

 

Na temelju odobrenja Grada Velike Gorice o korištenju javnih površina u naselju Velika Gorica u svrhu održavanja manifestacije „Goričkih večeri“, Klasa: 363-01/2023-11/33, Urbroj: 238-31-06-2023-2 od 18. svibnja 2023. godine, ravnateljica objavljuje sljedeći

  

JAVNI POZIV

na dostavljanje prijava za zakup ugostiteljskih kućica

 

1. Predmet poziva je davanje u zakup dvaju ugostiteljskih kućica postavljenih na javnoj površini na području Grada Velike Gorice, Park Franje Tuđmana, kako slijedi:

 

R. b.

Lokacija

Broj ugostiteljskih kućica

Površina u m2 Djelatnost (namjena) Početni iznos zakupnine u eurima za cijelo razdoblje bez uračunatog PDV-a Trajanje zakupa

1.

Park Franje Tuđmana, Velika Gorica 2 2,5 m x 2,5 m Ugostiteljstvo (prodaja hrane i pića) 300,00 EUR 16. - 25. 6. 2023.

 

2. Pozivamo zainteresirane da se prijave za zakup ugostiteljskih kućica na ovogodišnjoj manifestaciji Goričke večeri, koja će se održavati od 16. do 25. lipnja 2023. u Parku dr. Franje Tuđmana. Program Goričkih večeri možete vidjeti na ovom linku https://www.pouvg.hr/vijesti/goricke-veceri-2023/

3. U cijenu su uključeni zakup prostora i kućice, montaža i demontaža iste te struja za vrijeme trajanja manifestacije. Kućice imaju na raspolaganju struju od 7 kWh.

4. Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva.

5. Detaljne obavijesti o navedenoj lokaciji kućice, zainteresirani mogu dobiti u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37 i na broj telefona 6259 810. 6. Pisana ponuda za sudjelovanje podnosi se putem e-maila: tajnistvo@pouvg.hr ili se može predati osobno u tajništvo Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, 2. kat.

Ponuda mora sadržavati:

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB, točnu adresu ponuditelja i adresu elektroničke pošte,

b) namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati,

c) ponuđeni iznos zakupnine izražen u eurima.

Uz ponudu ponuditelji moraju dostaviti:

d) original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu

7. Ponuditelji koji se natječu, moraju imati podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Velikoj Gorici.

8. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda.

9. Dva najpovoljnija ponuditelja za ugostiteljske kućice, koji budu izabrani, dužni su u roku 8 (osam) dana po

primitku obavijesti o izboru uplatiti iznos zakupnine i zaključiti ugovor o zakupu. U protivnom smatrat će se da

su odustali od ugovora, te će biti odabran slijedeći najpovoljniji ponuditelj.

10. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave ovog poziva na web stranicama Pučkog otvorenog učilišta

Velika Gorica. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Neće se razmatrati nepotpune i nepravovremene pristigle ponude.

11. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz poziva, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

12. Ponuditelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 3 (tri) dana nakon otvaranja ponuda putem e-maila.

13. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica zadržava pravo da nakon isteka roka iz poziva u cjelini ili djelomično poništi poziv, bez iznošenja razloga.

 

Ravnateljica

Anita Pišković